Privacy verwerking persoonsgegevens

IWE Watersnijtechniek, gevestigd aan Westringdijk 24a
2913 LK Nieuwerkerk aan den IJssel
Nederland, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.

Contactgegevens:
https://watersnijmachine.nl
Westringdijk 24a
2913 LK Nieuwerkerk aan den IJssel
Nederland
‭+31 180 32 61 11‬

Persoonsgegevens die wij verwerken
IWE Watersnijtechniek verwerkt geen persoonsgegevens omdat op onze site geen persoonsgegevens achter gelaten kunnen worden. Ook gebruiken we geen social media plugins.


Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die wij verwerken
Onze website en/of dienst heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Tenzij ze toestemming hebben van ouders of voogd. We kunnen echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is. Wij raden ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de online activiteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat wij zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met ons op via info@iwebv.nl, dan verwijderen wij deze informatie.


Met welk doel en op basis van welke grondslag wij persoonsgegevens verwerken
IWE Watersnijtechniek verwerkt uw persoonsgegevens voor de volgende doelen:
– IWE Watersnijtechniek analyseert uw gedrag op de website om daarmee de website te verbeteren en het aanbod van producten en diensten af te stemmen op uw voorkeuren.


Geautomatiseerde besluitvorming
IWE Watersnijtechniek neemt #responsibility op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van IWE Watersnijtechniek) tussen zit.

IWE Watersnijtechniek bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen voor de volgende (categorieën) van persoonsgegevens:

 

Delen van persoonsgegevens met derden
IWE Watersnijtechniek verstrekt uitsluitend aan derden en alleen als dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.


Cookies, of vergelijkbare technieken, die wij gebruiken
IWE Watersnijtechniek gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die wij gebruiken zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en onthouden bijvoorbeeld uw voorkeursinstellingen. Ook kunnen wij hiermee onze website optimaliseren. U kunt zich afmelden voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.


Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door IWE Watersnijtechniek en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@iwebv.nl.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vragen wij u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. We reageren zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek.

IWE Watersnijtechniek wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

 

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen
IWE Watersnijtechniek neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@iwebv.nl

ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: https://veiliginternetten.nl/themes/situatie/cookies-wat-zijn-het-en-wat-doe-ik-ermee/ 

Welke rechten heeft u?

Een verzoek tot inzage, correctie, beperking, verzet, overdraagbaarheid van gegevens, verwijdering van uw persoonsgegevens of intrekking van uw toestemming kunt u sturen aan info@iwebv.nl. Wij kunnen ter verificatie van uw identiteit om een kopie van uw identificatiebewijs vragen. Wij kunnen niet in alle gevallen aan uw verzoek voldoen. Onze wettelijke geheimhoudingsplicht kan daaraan in de weg staan, of wij verwerken uw persoonsgegevens niet langer.

U heeft als betrokkene de onderstaande rechten:

  • U heeft het recht om te verzoeken om inzage in uw persoonsgegevens.
  • U heeft het recht om te verzoeken om onjuiste persoonsgegevens te wijzigen.
  • U heeft het recht om te verzoeken dat uw persoonsgegevens gewist worden.
  • U heeft het recht om uw persoonsgegevens op te vragen, zodat u uw persoonsgegevens kunt overdragen aan een andere dienstverlener (het recht op dataportabiliteit).
  • Als uw persoonsgegevens verwerkt worden op basis van uw toestemming, dan heeft u altijd het recht om deze toestemming in te trekken. Als uw persoonsgegevens op een andere basis verwerkt worden (bijvoorbeeld om u juridisch te adviseren of ter onderbouwing of weerlegging van aansprakelijkheid) dan zullen uw persoonsgegevens op deze andere grond verwerkt blijven worden.
  • U heeft het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens als u meent dat de verwerking van uw persoonsgegevens op een onjuiste wijze plaatsvindt.  

 

Dit privacy statement is voor het laatst aangepast op 26 augustus 2021.